Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders en het personeel op onze school. Ze adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Het is de 'formele' gesprekspartner van de schooldirectie; dit is wettelijk verplicht. De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders/verzorgers. Dit zijn dit schooljaar Mariska Zwanenburg en Lisa van Vliet namens het team. Louis Reijersen van Buuren, vader Vera (gr 4) en Liv (gr 6) en Hilde van der Vlist, moeder Rens (gr 2) en Lena (gr 5). De zittingstermijn van MR-leden is vier jaar en kan daarna met nog eens vier jaar worden verlengd. De notulen van de vergadering kunt u opvragen bij de secretaris. Vergaderingen zijn openbaar.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) behartigt het gemeenschappelijke belang voor alle scholen binnen de stichting Trinamiek. De GMR denkt mee met het College van Bestuur van Trinamiek, over het te voeren stichtingsbrede beleid. De GMR bestaat uit gelijke aantallen ouders en leerkrachten die beide vanuit eigen perspectief en verantwoording adviseren, dan wel instemmen. In de GMR hebben 8 leden zitting, waarvan vier ouders en vier personeelsleden van verschillende scholen van Trinamiek. Afhankelijk van het onderwerp heeft elke geleding (ouders of leerkrachten) advies- dan wel instemmingsrecht. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar waarbij in elk geval jaarlijks de begroting, formatie en jaarplan worden besproken.

Het e-mailadres van de MR is mr@dezomergaard.nl

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender