Groep Groen (3-4)

Algemeen

Binnenkomst

De kinderen komen tussen 8.20 - 8.30 uur naar binnen.  Mededelingen die van belang zijn, kunt
u 's ochtends bij de deur van de klas doorgeven. Na schooltijd kunt u ook terecht voor korte vragen.
Voor vragen die meer tijd vragen, maken we graag een afspraak.

Kring

Op dinsdag en donderdag starten we gezamenlijk in de kring. Dan is er voor de kinderen gelegenheid
om iets mee te nemen en te laten zien. Ook bespreken wij elke ochtend nieuwsitems, op kindniveau, met behulp van het digitale nieuwsprogramma: De dag van vandaag.
 

Verjaardag

Als een kind jarig is, mag er natuurlijk in de klas getrakteerd worden. We doen dit voor de eerste pauze rond 10.20 uur. Gezonde traktaties worden op prijs gesteld!
Ook vieren wij de verjaardagen van de kinderen, met de gehele school, op de laatste vrijdag van de maand. De verjaardagen van de leerkrachten vieren we op één dag met een groot schoolfeest. 
 

Absenties

Als uw kind niet op school kan komen, kunt u dit laten weten via een bericht in SchouderCom. Als er via de directie verlof aangevraagd is voor een speciale gelegenheid, ontvangen we graag een bericht. Afspraken met de tandarts enz. kunt u melden bij de leerkracht. 
 

Regels en afspraken in de klas

Om prettig met elkaar om te gaan hanteren we regels en afspraken, zoals die worden aangeboden bij de Vreedzame School. Deze afspraken hangen in de klas op een zichtbare plek en er wordt regelmatig aandacht aan besteed.
 

Dagplanning

Ons dagprogramma staat op het whiteboard in de klas. Links voor groep 3 en rechts voor groep 4. Door middel van pictogrammen kunnen de kinderen zien wat we die dag gaan doen en leren.
 

Vakken

Technisch lezen

Groep 3: Voor taal en lezen werken wij met Lijn 3. Aan het begin van het schooljaar stappen de kinderen in buslijn 3. De chauffeur, Ben Bus, rijdt hen in de loop van het jaar langs twaalf haltes (ofwel 12 thema's): van 'De nieuwe groep' naar 'Het is feest' en van 'Zon, maan en sterren' naar 'Overal water'. Iedere 2 a 3 dagen leren de kinderen een woord (structureerwoord), waarbij 1 letter centraal staat. De aangeboden letters oefenen we elke dag (flitsen), dit helpt de kinderen de letters vlot te benoemen. Om kinderen nog meer steun te geven leren we ook gebaren bij de letters.
Als de kinderen aan het eind van het jaar uitstappen, zijn ze helemaal klaar voor groep 4.
Bij deze methode is er ook software voor op de computer, zodat kinderen op school en thuis kunnen oefenen.
Groep 4: Bij technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette, dit is gericht op vloeiend en vlot lezen. We oefenen regelmatig woordenrijtjes, dit helpt kinderen om sneller woorden te herkennen en te lezen.
 

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. Deze methode heeft een aanpak waarbij de kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. De actualiteit van het onderwerp motiveert kinderen om de tekst te lezen. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel kinderen strategisch te laten lezen. 
 

Schrijven

Lijn 3 heeft een bijpassende schrijfmethode: Klinkers. Deze methode sluit in groep 3 aan bij Lijn 3. De methodes hanteren dezelfde lettervolgorde en hebben dezelfde thema's. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven.
 

Rekenen

We werken met de methode 'de wereld in getallen'. De kinderen in groep 3 werken in een rekenwerkboek en de kinderen in groep 4 werken op Snappet.
In groep 3 komen de volgende onderdelen aan bod: Heen en terugtellen, buurgetallen, splitsen, 5-stuctuur en 10-structuur, bussommen, automatiseren tot 10, klokkijken hele uren, geldsommen, sommen over het tiental, sommen tussen 10 en 20, de getallenlijn tot 100 en sprongen maken op de getallenlijn.
De tafelsommen zijn in groep 4 heel belangrijk. Aan het eind van het schooljaar hopen we dat de kinderen allemaal hun tafeldiploma hebben behaald. 
 

Taal

Bij taal gebruiken we de methode Taal Op Maat. De taalopdrachten worden gemaakt op Snappet of met behulp van een schrift. We oefenen in luisteren, woordenschat, woord- en zinsbouw, verhalen en gedichten schrijven.
 

Spelling

We werken met de methode Spelling in Beeld en de methodiek van José Schraven: Zo leer je kinderen lezen en spellen.
Het gaat bij de lessen om bewustwording van de spellingregels en het toepassen daarvan.
De kinderen leren: onthoudwoorden, klankwoorden en regelwoorden gekoppeld aan de spellingscategorieën. We werken afwisselend op Snappet en in een dicteeschrift.
 

Snappet

De kinderen van groep 4 werken met Snappet. De lessen van rekenen, taal en spelling, worden gemaakt op een chromebook. Alle kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken. De kinderen zien direct wat ze goed en fout doen. De leerkracht volgt alle kinderen via een eigen tablet en kan dus zien welke kinderen hulp nodig hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer aan kunnen op hun eigen niveau verder werken.
 

Zelfstandig werken/planbord

In groep 3/4 is er regelmatig tijd voor zelfstandig werken. De leerkracht heeft tijd voor extra instructie als het verkeerslicht op rood staat. De kinderen kiezen zelfstandig op het keuzebord welke activiteit zij gaan doen.
Vreedzame school
Elke week hebben we een les van de Vreedzame school. Tijdens deze lessen leren en oefenen we hoe wij met elkaar werken en spelen. Ook leren we hoe om te gaan met conflicten. Het is belangrijk dat kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de sfeer in de klas en op school. 
 

Gymnastiek/ Schoolzwemmen

Op dinsdagmiddag hebben we gym in de sporthal de Wiekslag. Hier krijgen de kinderen les van vakdocent bewegingsonderwijs juf Linda. In de weken van de meivakantie tot een aantal weken na de zomervakantie gaan kinderen van groep 3/4 zwemmen in het zwembad van Lobeke.
 

Thematisch onderwijs

Wij werken met de lesmethode van Blink Wereld. Deze methode biedt thema's waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. De kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 

Buitenwijs

Wij nemen ook deel aan de projecten van Buitenwijs. De ene keer een (natuur) project in de klas. De andere keer trekken we erop uit.
 

Kunstmenu

Onze school doet mee aan een kunstmenu, een kunst- en cultuurprogramma van de gemeente Lopik. Elk jaar organiseren zij allerlei verschillende activiteiten: voorbeelden hiervan zijn schrijver in de klas, muziek- of theatervoorstelling en zelf kunst maken.

Verdere informatie

Voor verdere informatie: Zie de schoolgids en de website van De Zomergaard. Wij hopen u voor nu even voldoende geïnformeerd te hebben. Zijn er nog vragen dan horen wij dat graag. Stuur een berichtje naar: mariska.zwanenburg@dezomergaard.nl 
Maandag t/m donderdag   juf Mariska
Vrijdag                                          juf Pam

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender